نمونه کارنامه مهندسی صنایع- صنایع سال 1387

رتبه زبان تحقیق در عملیات آمار و احتمال کنترل موجودی طرح ریزی
2 66 64.7 80 72 74
6 52 60 77 75 70
37 11 55 75 55 65
57 33 68 58 58 68
90 23 67 52 48 65
122 27 57 76 33 40
483 58 34 47 24 15
708 70 18 36 37 21
1397 13.33 33.33 38.88 سفید سفید